DIBA-Parc del Foix
最新版本 由 Diputació de Barcelona 發佈於 2018年11月30日 Diputació de Barcelona

Observaciones en el Parque de El Foix https://parcs.diba.cat/es/web/foix, integrado en la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona https://parcs.diba.cat/es. Actualmente contiene observaciones de peces óseos obtenidas en el trabajo recogido en: Aparicio, E. (2007) 'Pla de gestió de la pesca de l'Embassament del Foix.' United Research Services España, S.L. Informe inédito. En el futuro pueden incorporarse a este juego de datos otras observaciones que incluyan hongos, flora y/o fauna de este Parque. La georreferenciación de las observaciones se muestra en GBIF generalizada a cuadrículas UTM 1x1 km o UTM 10x10km en función del grado de vulnerabilidad del taxón. Bajo petición, en casos justificados, se pueden facilitar las coordenadas a mayor detalle. Para más información sobre la biodiversidad de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, se recomienda la siguiente web temática: https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat

GBIF DwC-A EML RTF 版本 權利 引用此資源
資料紀錄

此資源出現紀錄的資料已發佈為達爾文核心集檔案(DwC-A),其以一或多組資料表構成分享生物多樣性資料的標準格式。 核心資料表包含 7 筆紀錄。

此 IPT 存放資料以提供資料儲存庫服務。資料與資源的詮釋資料可由「下載」單元下載。「版本」表格列出此資源的其它公開版本,以便利追蹤其隨時間的變更。

下載

下載最新版本的 Darwin Core Archive (DwC-A) 資源,或資源詮釋資料的 EML 或 RTF 文字檔。

DwC-A資料集 下載 7 紀錄 在 Catalan 中 (5 kB) - 更新頻率: 需要時
元數據EML檔 下載 在 Spanish 中 (9 kB)
元數據RTF文字檔 下載 在 Spanish 中 (9 kB)
版本

以下的表格只顯示可公開存取資源的已發布版本。

如何引用

研究者應依照以下指示引用此資源。:

Carrera D (2018): DIBA-Parc del Foix. v1.2. Diputació de Barcelona. Dataset/Metadata. https://doi.org/10.15470/ckhzjl

權利

研究者應尊重以下權利聲明。:

此資料的發布者及權利單位為 Diputació de Barcelona。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License .

GBIF 註冊

此資源已向GBIF註冊,並指定以下之GBIF UUID: 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714。  Diputació de Barcelona 發佈此資源,並經由GBIF Spain同意向GBIF註冊成為資料發佈者。

關鍵字

Occurrence

聯絡資訊

資源建立者:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

可回覆此資源相關問題者:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

元數據填寫者:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

與此資源的相關者:

散布者
David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Provincia de Barcelona
ES
地理涵蓋範圍

Parque de El Foix

界定座標範圍 緯度南界 經度西界 [41.104, 1.335], 緯度北界 經度東界 [42.423, 2.703]
分類群涵蓋範圍

Peces óseos del Parque de El Foix a nivel de especie.

Superclass  Osteichthyes (Peces óseos)
時間涵蓋範圍
起始日期 2007-04-24
取樣方法

Observaciones de un muestreo específico, utilizando redes, trampas y eco-sondaje.

研究範圍 Parque de El Foix y área de influencia.

方法步驟描述:

  1. Literal: "Es va utilitzar una combinació de tècniques de captura i detecció: - Xarxes (tresmalls). El tresmall és un sistema de mostreig de peixos destinat a la captura de peixos mitjans i grans. El mètode de pesca amb tresmall permet obtenir dades semi-quantitatives de les poblacions (Captures Per Unitat d’Esforç, CPUE). Es van utilitzar tresmalls de les següents característiques: a) Tresmall simple: 10 m de longitud, 1 m de amplada i 2 cm de llum de malla b) Tresmall triple: 25 m de longitud, 1,8 m d’amplada i 3 cm de llum de malla Els tresmalls es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Trampes (nanses). Les nanses són uns arts de pesca en forma de caixa rectangular, construïts amb una malla fina i amb una obertura cònica a cada un dels extrems. Estan destinades a la captura de peixos petits (menys de 8-10 cm de longitud). No permeten obtenir dades semi-quantitatives perquè la seva efectivitat és molt variable en funció de múltiples factors. Per tant, només són útils per determinar la presència-absència d’espècies. Les nanses utilitzades tenien les següents dimensions: 60 cm de longitud, 30 cm d’amplada i 30 cm d’altura. La boca d’entrada de la trampa és de 5 cm de diàmetre. Les nanses es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Eco-sondatge. Es van fer dos transectes amb un esco-sonda (GARMIN Fish Finder 100) per obtenir una estima de la densitat de peixos. L’eco-sondatge només detecta els peixos (sense diferenciar espècies) que es troben en aigües obertes. No detecta els peixos situats a les zones poc profundes ni al litoral. Els mètodes d’avaluació hidroacústica permeten estimar l’abundància absoluta de peixos i els seus patrons de distribució. El mostreig amb eco-sonda consisteix en recòrrer l’embassament en transectes, ubicant els punts d’inici i final amb un sistema GPS per conèixer la longitud recorreguda."
額外的元數據
替代的識別碼 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714
https://ipt.gbif.es/resource?r=diba-foix