DIBA-Parc del Foix
Последняя версия опубликована Diputació de Barcelona 30 ноября 2018 г. Diputació de Barcelona

Observaciones en el Parque de El Foix https://parcs.diba.cat/es/web/foix, integrado en la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona https://parcs.diba.cat/es. Actualmente contiene observaciones de peces óseos obtenidas en el trabajo recogido en: Aparicio, E. (2007) 'Pla de gestió de la pesca de l'Embassament del Foix.' United Research Services España, S.L. Informe inédito. En el futuro pueden incorporarse a este juego de datos otras observaciones que incluyan hongos, flora y/o fauna de este Parque. La georreferenciación de las observaciones se muestra en GBIF generalizada a cuadrículas UTM 1x1 km o UTM 10x10km en función del grado de vulnerabilidad del taxón. Bajo petición, en casos justificados, se pueden facilitar las coordenadas a mayor detalle. Para más información sobre la biodiversidad de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, se recomienda la siguiente web temática: https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat

GBIF DwC-A EML RTF Версии Права Процитируйте это
Записи данных

Данные этого occurrence ресурса были опубликованы в виде Darwin Core Archive (DwC-A), который является стандартным форматом для обмена данными о биоразнообразии в виде набора из одной или нескольких таблиц. Основная таблица данных содержит 7 записей.

Данный экземпляр IPT архивирует данные и таким образом служит хранилищем (репозиторием) данных. Данные и метаданные ресурсов доступны для скачивания в разделе Загрузки. Перечень версий служит для отображения истории публикации версий данного ресурса.

Загрузки

Скачайте последнюю версию данных этого ресурса в формате Darwin Core Archive (DwC-A) или метаданных ресурса в форматах EML или RTF:

Данные в формате DwC-A Скачать 7 Записи в Catalan (5 kB) - Частота обновления: as needed
Метаданные в формате EML Скачать в Spanish (9 kB)
Метаданные в формате RTF Скачать в Spanish (9 kB)
Версии

В таблице ниже указаны только опубликованные версии ресурса, которые доступны для свободного скачивания.

Как оформить ссылку

Исследователи должны дать ссылку на эту работу следующим образом:

Carrera D (2018): DIBA-Parc del Foix. v1.2. Diputació de Barcelona. Dataset/Metadata. https://doi.org/10.15470/ckhzjl

Права

Исследователи должны соблюдать следующие права:

Публикующей организацией и владельцем прав на данную работу является Diputació de Barcelona. This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License .

Регистрация в GBIF

Этот ресурс был зарегистрирован в GBIF, ему был присвоен следующий UUID: 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714.  Diputació de Barcelona отвечает за публикацию этого ресурса, и зарегистрирован в GBIF как издатель данных при оподдержке GBIF Spain.

Ключевые слова

Occurrence

Контакты

Кто является создателем ресурса:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

Кто может ответить на вопросы о ресурсе:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

Кем заполнены метаданные:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

Кто еще связан с данным ресурсом:

Distributor
David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Provincia de Barcelona
ES
Географический охват

Parque de El Foix

Ограничивающие координаты Юг Запад [41,104, 1,335], Север Восток [42,423, 2,703]
Таксономический охват

Peces óseos del Parque de El Foix a nivel de especie.

Superclass  Osteichthyes (Peces óseos)
Временной охват
Дата начала 2007-04-24
Методы сбора

Observaciones de un muestreo específico, utilizando redes, trampas y eco-sondaje.

Охват исследования Parque de El Foix y área de influencia.

Описание этапа методики:

  1. Literal: "Es va utilitzar una combinació de tècniques de captura i detecció: - Xarxes (tresmalls). El tresmall és un sistema de mostreig de peixos destinat a la captura de peixos mitjans i grans. El mètode de pesca amb tresmall permet obtenir dades semi-quantitatives de les poblacions (Captures Per Unitat d’Esforç, CPUE). Es van utilitzar tresmalls de les següents característiques: a) Tresmall simple: 10 m de longitud, 1 m de amplada i 2 cm de llum de malla b) Tresmall triple: 25 m de longitud, 1,8 m d’amplada i 3 cm de llum de malla Els tresmalls es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Trampes (nanses). Les nanses són uns arts de pesca en forma de caixa rectangular, construïts amb una malla fina i amb una obertura cònica a cada un dels extrems. Estan destinades a la captura de peixos petits (menys de 8-10 cm de longitud). No permeten obtenir dades semi-quantitatives perquè la seva efectivitat és molt variable en funció de múltiples factors. Per tant, només són útils per determinar la presència-absència d’espècies. Les nanses utilitzades tenien les següents dimensions: 60 cm de longitud, 30 cm d’amplada i 30 cm d’altura. La boca d’entrada de la trampa és de 5 cm de diàmetre. Les nanses es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Eco-sondatge. Es van fer dos transectes amb un esco-sonda (GARMIN Fish Finder 100) per obtenir una estima de la densitat de peixos. L’eco-sondatge només detecta els peixos (sense diferenciar espècies) que es troben en aigües obertes. No detecta els peixos situats a les zones poc profundes ni al litoral. Els mètodes d’avaluació hidroacústica permeten estimar l’abundància absoluta de peixos i els seus patrons de distribució. El mostreig amb eco-sonda consisteix en recòrrer l’embassament en transectes, ubicant els punts d’inici i final amb un sistema GPS per conèixer la longitud recorreguda."
Дополнительные метаданные
Альтернативные идентификаторы 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714
https://ipt.gbif.es/resource?r=diba-foix