DIBA-Parc del Foix
最新バージョン Diputació de Barcelona によって公開 2018年11月30日 Diputació de Barcelona

Observaciones en el Parque de El Foix https://parcs.diba.cat/es/web/foix, integrado en la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona https://parcs.diba.cat/es. Actualmente contiene observaciones de peces óseos obtenidas en el trabajo recogido en: Aparicio, E. (2007) 'Pla de gestió de la pesca de l'Embassament del Foix.' United Research Services España, S.L. Informe inédito. En el futuro pueden incorporarse a este juego de datos otras observaciones que incluyan hongos, flora y/o fauna de este Parque. La georreferenciación de las observaciones se muestra en GBIF generalizada a cuadrículas UTM 1x1 km o UTM 10x10km en función del grado de vulnerabilidad del taxón. Bajo petición, en casos justificados, se pueden facilitar las coordenadas a mayor detalle. Para más información sobre la biodiversidad de la Red de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, se recomienda la siguiente web temática: https://parcs.diba.cat/es/web/conservacio-de-la-biodiversitat

GBIF DwC A EML RTF バージョン 権利 これを引用してください。
データ レコード

この オカレンス(観察データと標本) リソース内のデータは、1 つまたは複数のデータ テーブルとして生物多様性データを共有するための標準化された形式であるダーウィン コア アーカイブ (DwC-A) として公開されています。 コア データ テーブルには、7 レコードが含まれています。

この IPT はデータをアーカイブし、データ リポジトリとして機能します。データとリソースのメタデータは、 ダウンロード セクションからダウンロードできます。 バージョン テーブルから公開可能な他のバージョンを閲覧でき、リソースに加えられた変更を知ることができます。

ダウンロード

DwC-A形式のリソース データまたは EML / RTF 形式のリソース メタデータの最新バージョンをダウンロード:

DwC ファイルとしてのデータ ダウンロード 7 レコード Catalan で (5 kB) - 更新頻度: as needed
EML ファイルとしてのメタデータ ダウンロード Spanish で (9 kB)
RTF ファイルとしてのメタデータ ダウンロード Spanish で (9 kB)
バージョン

次の表は、公にアクセス可能な公開バージョンのリソースのみ表示しています。

引用方法

研究者はこの研究内容を以下のように引用する必要があります。:

Carrera D (2018): DIBA-Parc del Foix. v1.2. Diputació de Barcelona. Dataset/Metadata. https://doi.org/10.15470/ckhzjl

権利

研究者は権利に関する下記ステートメントを尊重する必要があります。:

パブリッシャーとライセンス保持者権利者は Diputació de Barcelona。 This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non Commercial (CC-BY-NC) 4.0 License .

GBIF登録

このリソースをはGBIF と登録されており GBIF UUID: 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714が割り当てられています。   GBIF Spain によって承認されたデータ パブリッシャーとして GBIF に登録されているDiputació de Barcelona が、このリソースをパブリッシュしました。

キーワード

Occurrence

連絡先

リソースを作成した人:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

リソースに関する質問に答えることができる人:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

メタデータを記載した人:

David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Barcelona
ES

他に、リソースに関連付けられていた人:

データ配布者
David Carrera
Técnico conservación biodiversidad
Diputación de Barcelona
Provincia de Barcelona
ES
地理的範囲

Parque de El Foix

座標(緯度経度) 南 西 [41.104, 1.335], 北 東 [42.423, 2.703]
生物分類学的範囲

Peces óseos del Parque de El Foix a nivel de especie.

Superclass  Osteichthyes (Peces óseos)
時間的範囲
開始日 2007-04-24
収集方法

Observaciones de un muestreo específico, utilizando redes, trampas y eco-sondaje.

Study Extent Parque de El Foix y área de influencia.

Method step description:

  1. Literal: "Es va utilitzar una combinació de tècniques de captura i detecció: - Xarxes (tresmalls). El tresmall és un sistema de mostreig de peixos destinat a la captura de peixos mitjans i grans. El mètode de pesca amb tresmall permet obtenir dades semi-quantitatives de les poblacions (Captures Per Unitat d’Esforç, CPUE). Es van utilitzar tresmalls de les següents característiques: a) Tresmall simple: 10 m de longitud, 1 m de amplada i 2 cm de llum de malla b) Tresmall triple: 25 m de longitud, 1,8 m d’amplada i 3 cm de llum de malla Els tresmalls es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Trampes (nanses). Les nanses són uns arts de pesca en forma de caixa rectangular, construïts amb una malla fina i amb una obertura cònica a cada un dels extrems. Estan destinades a la captura de peixos petits (menys de 8-10 cm de longitud). No permeten obtenir dades semi-quantitatives perquè la seva efectivitat és molt variable en funció de múltiples factors. Per tant, només són útils per determinar la presència-absència d’espècies. Les nanses utilitzades tenien les següents dimensions: 60 cm de longitud, 30 cm d’amplada i 30 cm d’altura. La boca d’entrada de la trampa és de 5 cm de diàmetre. Les nanses es van posar durant la tarda del dia 23 d’abril, i es van recollir al matí del dia 24 d’abril. - Eco-sondatge. Es van fer dos transectes amb un esco-sonda (GARMIN Fish Finder 100) per obtenir una estima de la densitat de peixos. L’eco-sondatge només detecta els peixos (sense diferenciar espècies) que es troben en aigües obertes. No detecta els peixos situats a les zones poc profundes ni al litoral. Els mètodes d’avaluació hidroacústica permeten estimar l’abundància absoluta de peixos i els seus patrons de distribució. El mostreig amb eco-sonda consisteix en recòrrer l’embassament en transectes, ubicant els punts d’inici i final amb un sistema GPS per conèixer la longitud recorreguda."
追加のメタデータ
代替識別子 892362cc-9d86-492d-9fc8-c06541bd8714
https://ipt.gbif.es/resource?r=diba-foix